วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แจ้งให้ทราบ

  แจ้งสมาชิกชุมนุม socialmedia ทุกคนทราบ  ให้นักเรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์นี้ทุกคน

                                                                      ครูการุณย์  สุวรรณรักษา
                                                                      ครูธัญญวดี  เสพมงคลเลิศ